|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่ม วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกถึงประเด็นปัญหาการจัดการขยะในโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า” (Electric Playground)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เรียนเชิญดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่ม วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกถ...

  • โพสเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 10:14:43 น.

ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภา และผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รษก.อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม โรงงานวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ พิษณุโลก

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ได้รับเกียรติและให้การต้อนรับ ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภา และผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รษก.อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม โร...

  • โพสเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 17:48:10 น.

บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยหอการค้า ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “เรียนรู้วิชาชีวิตจริง”

บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยหอการค้า ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “เรียนรู้วิชาชีวิตจริง” กับการพั...

  • โพสเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09:56:59 น.

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ วงษ์พาณิชย์ ทั่วไทย ทั่วโลก ตระหนักเสมอมา "ปฏิบัติการทางทะเล"

กิจกรรมเก็บขยะทางทะเล หนึ่งในกิจกรรม โดยวงษ์พาณิชย์ สาขาเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ,ภาคเอกชน,ภาคชุมชน ที่จะทำอย่างไรที่จะลดขยะ จัดการขยะอย่างถูกวิธี และนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับ...

  • โพสเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 10:51:46 น.

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 86

คณะผู้จัดงานได้พิจารณาเห็นควรเลื่อนการจัด “การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 86” (Green Business) ซึ่งกำหนดการเดิมจ...

  • โพสเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:10:07 น.