|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


บรรยากาศภาพย้อนหลัง เวทีสานใจ สานพลังภาคี ครั้งที่ 4 การจัดการขยะโดยชุมชน

บรรยากาศภาพย้อนหลัง เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 4 

 • โพสเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09:58:17 น.
 • วงษ์พาณิชย์ ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย

  วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และพนักงานวงษ์พาณิชย์ ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิต ณ โรงงานวงษ์พาณิชย์ ...

  • โพสเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14:15:52 น.

  คณะนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมวงษ์พาณิชย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11:38:48 น.

  เสวนาในเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"

  ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เลขานุการสมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นวิทยากร จากคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสวนาในเรื่อง "...

  • โพสเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 17:45:00 น.