|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:12:27 น.
ประกาศสงครามขยะอย่างเป็นทางการ วาระการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ประกาศสงครามขยะอย่างเป็นทางการ วาระการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจ สามัคคี มีความเสียสละ และร่วมบูรณาการแผนงาน/โครงการ อันนำไปสู่การปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาดภายใต้วิสัยทัศน์ "พะเยา สะอาด น่าอยู่"


ย้อนกลับ