|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:02:56 น.
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมชมวงษ์พาณิชย์

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มกระทรวง คณะที่๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโรงงานวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยมีดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ


ย้อนกลับ