|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:54:48 น.
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์และทีมวิทยากร ได้รับการเชิญ บรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์และทีมวิทยากร ได้รับการเชิญ บรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 

บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้กำจัดขยะอันตราย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช,สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 250 ท่าน


ย้อนกลับ