|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10:48:15 น.
พิธีลงนามความร่วมมือการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาการจัดการของเสียชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิธีลงนามความร่วมมือการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาการจัดการของเสียชุมชน ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จังหวัดพิษณุโลก และบริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเชื่อมโยงความก้าวหน้าในอาชีพที่หลากหลายของบุคคลและร่วมกันสร้างความร่วมมือและการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการระหว่างทั้งสามฝ่าย ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความร่วมมือที่ทำร่วมกันให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างความร่วมมือและขยายผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างทั้งสามฝ่ายในการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานระดับสากลของระบบคุณวุฒิวิชาชีพนั้นๆ

และพิธีมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 20 ท่าน จากผู้ให้ความสนใจเข้ารับการประเมิน อาทิ ผู้แทนชุมชนบรมไตรโลกนารถ21,เทศบาลตำบลบ้านคลอง,เทศบาลตำบลวังทอง,เทศบาลตำบลท่าทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว,เทศบาลตำบลบ้านใหม่,เทศบาลตำบลพลายชุมพล,เทศบาลตำบลพลายชุมพล,เทศบาลตำบลเนินกุ่ม


ย้อนกลับ