|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14:03:45 น.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

และบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีพลเอกดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ,ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธาน วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ได้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ ปฏิบัติการ และการศึกษาวิจัยด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและนำไปสู่การขยายผลระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ

3. เพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการการปฏิบัติการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามเจตนารมณ์เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร

5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามความร่วมมือทางด้านวิชาการ


ย้อนกลับ