|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09:56:59 น.บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยหอการค้า ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “เรียนรู้วิชาชีวิตจริง”

บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยหอการค้า ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “เรียนรู้วิชาชีวิตจริง” กับการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบหลักการสร้างใยแมงมุม ซึ่งเป็นกิจกรรมลงเรือลำเดียวกัน ณ ห้องโถงอรหันต์

คลิกชมที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=uKGNTv7F8kI

บรรยากาศการสัมมนาแบบถกกันมันส์ในห้องโถงอรหันต์ จากปัญหาการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ แบบต่อเนื่องที่ผ่านมาเป็นเส้นตรงตามค่า GDP ที่เกิดขึ้น แต่ในทางกลับกันมีการก้าวร้าวทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเมามัน ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การคุกคามของโรคร้าย และภัยพิบัติต่าง ๆ ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีนโยบายในการที่จะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น โดยมีผู้ร่วมสัมมนา ดังนี้

1. ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานผู้บริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป

2. ผศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ ม.กรุงเทพ

3. ผศ. ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.หอการค้าไทย

4. รศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

5. ดร. ธีรพันธ์ ชัยมงคลโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

6. ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

7. ดร.รุจิพรรณ สัมปันณา ผู้อำนวยการศูนย์วัตกรรมการเรียนรู้

8. ดร.กัญจนา พัฒนวรพันธุ์ รองคณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ

9. ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน รองคณบดีการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ

10. อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

11. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก ครู GE สอนวิชาชีวิต สังกัดคณะนิเทศศาสตร์

12. อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ ครู GE สอนวิชาชีวิต สังกัดคณะนิเทศศาสตร์

13. ดร.นฤเทพ สุวรรณธาดา ครู GE สอนวิชาชีวิต สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

14. อ. นวพล หาญคำอุ้ย ครู GE สอนวิชาชีวิต สังกัดคณะนิเทศศาสตร์

15. ผศ.ดร.ภัทริยา งามมุข ครู GE สอนวิชาชีวิต สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

16. ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง ครู GE สอนวิชาชีวิต สังกัดคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ

17. อ.ปริญญาภรณ์ เต็งประเสริฐ ครู GE สอนวิชาชีวิต สังกัดคณะนิติศาสตร์

18. ดร.วริษษา ชะม้อย ครู GE สอนวิชาชีวิต สังกัดสำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

19. คุณศุภฤกษ์ หนูเจริญ ครอบครัวศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ และเจ้าของธุรกิจ บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

20. คุณพิราพรรณ หรรษา ครอบครัวศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ และเจ้าของธุรกิจ บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

21. ด.ญ.ศุภราพรรณ หนูเจริญ ครอบครัวศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ และเจ้าของธุรกิจ บริษัท 802 ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

22. นางสาว ธนพร วงษ์เจริญ ผู้บริหาร บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซคลิ่ง จำกัด

23. นางสาว ชุติภา วงษ์เจริญ ผู้บริหาร บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

24. นาย พชรพล วงษ์เจริญ ผู้บริหาร บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด

 


ย้อนกลับ