|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 10:14:43 น.
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่ม วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกถึงประเด็นปัญหาการจัดการขยะในโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า” (Electric Playground)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เรียนเชิญดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่ม วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกถึงประเด็นปัญหาการจัดการขยะในโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า” (Electric Playground) โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสะอาด โดยมีการจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชนที่ดี เพื่อรองรับสู่การขยายตัวของสังคมเมืองต่อไป

ด้วยเป้าหมายดังกล่าง ทาง NIA จึงมีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ช่วยครู (Facilitator) และครูขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงองค์ความรู้ด้านปัญหาและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลาง และปลายทางก่อนเข้าสู่โรงงานเผาขยะ เพื่อให้ผู้ช่วยครูและครู สามารถนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้แก่เยาวชนจำนวน 10,000 คน จาก 50 โรงเรียนใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพ ภูเก็ต และขอนแก่น เพื่อให้เด็กนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ผ่านการพัฒนาไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมจากขยะจำนวน 250 ไอเดียในแต่ละพื้นที่ต่อไป

หลักสูตรการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา เกิดการตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงสู่สังคมสะอาด โดยมีการจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชนที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป


ย้อนกลับ