|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:39:22 น.ทีมวิทยากรวงษ์พาณิชย์ลงพื้นที่ให้ความรู้อบต.วังซ่าน จ.นครสวรรค์

6 ก.ย. 2559

วันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่าน ทีมวิทยากรวงษ์พาณิชย์ ได้รับเกียรติจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เชิญบรรยายตามดครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ มีความตระหนักการจัดการขยะและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีผู้ร่วมเข้ารับฟังจำนวนทั้งสิ้น 150 ท่าน เป็นนักเรียนและผู้นำชาวบ้านในท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลวังซ่าน<br>
<br>
หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ จัดโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ทั้งในส่วนภาคราชการหรือเอกชน หรือภาคการศึกษา  สามารถติดต่อวิทยากรได้ที่ 089-6444820 หรือ อีเมลล์ wongpanit@gmail.com วิทยากรสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ

 


ย้อนกลับ