|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10:10:04 น.


เสวนา เรื่องการจัดการความขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า ได้มีการจัดเสวนา เรื่องการจัดการความขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา

1.นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

2.นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3.นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

4.นายเจน นำชัยศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

5.ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์

6.นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

7.นายอุทัย แกล้วกล้า อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 


ย้อนกลับ